ITpedia checklist.

Checklist:      Vooronderzoek
Nr. A2010201 Uitgangspunten, plan van aanpak vooronderzoek
Projectorganisatie vooronderzoek
Project-organisatie management

Nr.IDVraagFout                             Goed
12808Zijn afhankelijk van de omvang van het project een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen ingesteld?
2784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
32746Is het beleid er op gericht om de systeemanalyse zoveel mogelijk door de gebruikersorganisatie zelf uit te laten voeren?
42769Is de projectorganisatie zodanig van opzet dat de gebruikers voldoende invloed op de ontwikkeling kunnen uitoefenen?
51878Is in het rapport vastgelegd hoe snel kontakt met het management opgenomen kan worden, zodat het project niet stagneert door wachten op besluiten?
62744Is de stuurgroep gemachtigd om projectgroepen te installeren?
72782Is een telefoonlijst van de teamleden aanwezig?
82778Is de leiding duidelijk gemaakt hoeveel tijd de gebruikersorganisatie aan het project moet besteden?
92779Zijn de teamleden voldoende vrijgesteld om de taken in het kader van het project te kunnen afronden?
102921Is de samenstelling van het team zo gekozen dat alle leden goed met elkaar kunnen samenwerken?
112797Weet ieder team van te voren wat praktisch gezien het resultaat zal zijn van de inspanningen van de andere teams?
122123Is bij de beoordeling van de technische infrastructuur van het systeem tenminste een onafhankelijke expert betrokken?
132728Is het management gemachtigd om de nodige uitgaven voor het project te doen?
142757Worden regelmatig formele voortgangsbesprekingen gehouden?
152736Zijn de leden van de stuurgroep door de directie aangewezen?
162737Wordt de voortgang van de stuurgroep door de directie in de gaten gehouden?
172738Heeft de stuurgroep een duidelijke opdracht van de directie gekregen?
182763Is er ruimte tot experimenteren zodat creativiteit tot innovatie kan leiden?
192774Heeft de projectleider voldoende bevoegdheden gekregen om zijn verantwoordelijkheden waar te maken?
201495Zijn de kwaliteiten van de verschillende ontwerpers bekend?
213135Worden in de huidige fase reeds medewerkers ingezet van de meest waarschijnlijke opdrachtnemer van de volgende fase?
222786Hebben de materiedeskundigen minimaal 3 dagen per week beschikbaar voor het project?
232715Oefent het management ook controle uit over de meest technische aspecten van het project?
242733Heeft het ontwikkelteam kennis van de doelstelling van de organisatie?
252734Heeft het ontwikkelteam kennis van de interneprocessen van de organisatie?
262820Is uitgebreid meerwerk, dat niet direct noodzakelijk is in een afzonderlijk project ondergebracht?
271805Zijn er werkgroepen ingesteld die de producten van de diverse fasen van het project moeten beoordelen?
282787Is de projectleider inhoudelijk betrokken met de totstandkoming van het systeem?
291503Beschikt het management over hulpmiddelen die haar taak t.a.v. het project ondersteunen?
301504Is het voor het management mogelijk om op elk moment te achterhalen in welk ontwikkelstadium een deelsysteem zich bevind?
312758Houdt management ook op informele wijze contact met het ontwikkelteam?
321606Is de gebruikersorganisatie voldoende geinformeerd over het opstarten van het project?
332764Worden meningsverschillen openlijk doorgesproken zodat er een goed inzicht is in de op te lossen problemen?
342765Zijn alle teamleden bereid gebleken te willen bijdragen tot de beste oplossing voor het team?
352770Zijn teamleden die niet in het team passen uit het team verwijderd?
362768Heeft het team voldoende kwaliteit in zich om zich van haar taken te kwijten?
372776Is de rolopvatting van de teamleden in overeenstemming met de rolverwachting van het management?
381533Is de communicatie tussen de opdrachtgever en de projectleider goed te noemen?
392823Is het bureau dat de projectleider levert niet hetzelfde als het bureau dat een audit op het systeem uitvoerd?
402830Is gebruik gemaakt van de systeemkennis van het onderhoudsteam van het systeem dat vervangen wordt?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Selectie fout!