ITpedia checklist.

Checklist:      Business analyse
Nr. A10202 Verzamel gegevens over organisatie
Analyse gebruikersorganisatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
11609Bevat de organisatie geen onvolkomenheden meer die door organisatiedeskundigen opgelost moeten worden voor men met succes kan gaan automatiseren?
22246Zijn alle functies binnen de organisatie naar taken en bevoegdheden beschreven?
32901Omvat het onderzoek een analyse van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden?
41611Is de weergave van de bestaande situatie met de betrokkenen besproken, zodat er geen verschillen in opvattingen meer bestaan?
52874Is de organisatiestructuur in het rapport beschreven?
61608Zijn de functies in de organisatie goed beschreven naar taakstelling en bevoegdheden?
72891Is een analyse gemaakt van mogelijke bedrijfswijzigingen?
81592Ligt in het rapport vast in hoeverre de gegevens een vertrouwelijk karakter hebben?
9822Bevat het rapport een inventarisatie van de wijze waarop de gegevens, die verwerkt moeten worden, verzameld worden?
101882Bevat het rapport een overzicht van de handmatig gevoerde administraties?
112055Bevat het rapport een schema waarin de relatie tussen de activiteiten en de organisatorische functies in een tabel is vastgelegd?
121610Zijn de informatiestromen duidelijk vastgelegd en voor de gebruiker goed te begrijpen?
131803Bevat het rapport een overzicht van de handmatige processen die door de organisatie worden uitgevoerd?
141649Zijn de bewaartermijnen van de verschillende gegevensverzamelingen vastgesteld?
15858Zijn er eisen gesteld aan de herbruikbaarheid van (delen van) het informatiesysteem?
162001Worden binnen de organisatorische eenheid alleen die activiteiten ontplooid die absoluut noodzakelijk zijn voor de eigen winst?
171767Blijkt dat de medewerkers hetzelfde beeld over hun taak hebben als de betekenis van hun taken voor de organisatie is?
181941Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens het meest intensief gebruikt worden?
191942Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens gemakkelijk gewijzigd kunnen worden?
201648Sluit de informatievoorziening aan op de mate van decentralisatie van de organisatie?
211901Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Selectie fout!