SISp 3.5 Productdemo en selectie

Productdemo van standaard software

De leveranciers op de shortlist worden gevraagd een productdemo voor te bereiden. Om te zorgen dat deze demo zo bedrijfsspecifiek mogelijk is wordt vooraf een bedrijfscase uitgewerkt en aan de pakketleverancier ter voorbereiding gegeven. Om een representatieve demo te geven is het noodzakelijk dat de leverancier een aantal bedrijfsspecifieke gegevens in het systeem opneemt.
In de bedrijfscase beschrijft u één of meer specifieke processtappen die het software pakket moet kunnen ondersteunen. Het gaat dan om processtappen die uw organisatie uniek maken. Bijzondere processen die van meerwaarde zijn. U kunt met de leverancier een geheimhoudingsovereenkomst teken. Een zogenaamde Non Disclosure Agreement (NDA) waarin u regelt dat alle gegevens die gedeeld worden niet met anderen mogen worden gedeeld.

U definieert de procestappen, de systeem input, gewenste registratiegegevens en de output die u uit het systeem verwacht.
Hiermee kunt u testen of het systeem voldoet aan de geformuleerde functionele eisen. Om tot een weloverwogen vergelijking tussen de pakketten te komen, stelt u een checklist op met onderwerpen die tijdens de demonstratie minimaal aan de orde moeten komen.
Het kan nuttig zijn om naast het projectteam per functie de direct betrokken personen het pakket te laten beoordelen. De betrokkenheid binnen het bedrijf wordt op die manier verhoogd, niet alleen ten aanzien van het informatiesysteem maar ook op het gebied van eventuele nieuwe werkwijzen en procedures.

Selectie van het software pakket

Om tot een keuze voor één van de pakketten te komen worden de volgende factoren afgewogen:
– Is de juiste werking van de gedemonstreerde processtappen aangetoond?
– Is er standaard ondersteuning op de geformuleerde eisen ?
– Wat is uw oordeel over de leverancier en de support die geleverd kan worden. Was de demonstratie goed voorbereid? Hoe werd gereageerd op vragen?
– Werd blijk gegeven van inzicht en ervaring in uw specifieke bedrijfssituatie?
– Is de leverancier een stabiele toekomst vaste partner?
– Wat is beoogde implementatie-methode en -doorlooptijd?
– Wat is de ontwikkeling van het pakket geweest tot nu toe?
– Wat zijn de totale begrote kosten?

Tenslotte zal de geselecteerde leverancier(s) worden gevraagd een offerte uit te brengen voor een proeftuin opstelling.

De offerte kan worden verworpen indien:
• Het aangeboden standaard software pakket niet conform de specificaties zijn die worden gevraagd.
• De kwaliteitsborging bij een controle of audit ernstige leemtes vertoont.
• De voorgestelde diensten niet verenigbaar zijn met de bestaande werkwijzen en dit problemen stelt voor de inzetbaarheid, de aanpassing van de werkwijzen, het gebruik en de veiligheid.
• De inschrijver niet bereid is om te voldoen aan de bepalingen van deze offerteaanvraag.
– Deze bepalingen kunnen zowel slaan op de ter beschikking gestelde capaciteit, veiligheid, kwaliteit, handleiding of opleiding als op logistieke of andere aspecten.
• De ervaring met de inschrijver op het vlak van kwaliteit en dienstverlening negatief is.
• De inschrijver niet bereid is om de documenten die voor de gebruikers bestemd zijn in het Nederlands te verschaffen.
• De inschrijver de bepalingen met betrekking tot de communicatie rond en de vertrouwelijkheid van deze offerteaanvraag niet respecteert.
• De inschrijver zich niet akkoord verklaart met bepaalde algemene en bijzondere voorwaarden die in de offerteaanvraag bepaald zijn.
• De inschrijver bijkomende commerciële voorwaarden wil laten gelden die onaanvaardbaar zijn.
• De aangeboden prijzen meer dan 50% boven het gemiddelde van de aangeboden prijzen liggen.
• Indien de offerte producten en/of bestanddelen van producten bevat die afkomstig zijn uit landen waarop een handelsembargo rust.

Boeken over dit onderwerp

Fedora 5 and Red Hat Enterpise Linux 4 Bible

Auteur: Christopher Negus
Met Fedora Core 5 haalt u de laatste Linux technologie in huis. Laat Fedora Core 5 live draaien (geen installatie vereist), installeer het naar uw harddisk en wanneer u hiermee klaar bent voegt u honderden extra Fedora pakketten toe. U vindt alles op de bijgevoegde DVD en twee CD-ROMS in dit boek.
Europrijs: 31,99
Bestellen

Oracle PL/SQL Best Practices 2nd Edition

Auteur: Steven Feuerstein
Oracle PL/SQL Best Practices vat het beste van PL/SQL samen in negen belangrijke categorieën: algemene PL/SQL applicatie ontwikkeling; programmeer standaarden; testen van programm’s, opsporen, debuggen; variabelen en datastructuren; logic control; fout behandeling; het gebruik van SQL in PL/SQL; bouw procedures, functies, pakketten, triggers; en algemene programmaprestaties.
Europrijs: 29,99
Bestellen

Meer boeken over ERP implementatie vinden.


-- Printbare PDF-versie --


Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar